„Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania...11 Lut 2021 11:38

Nazwa szkolenia:    Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego" - szkolenie on-line Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów  [ ... ]

dla administracjiSprawdź
Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpa...11 Lut 2020 16:08

Nazwa szkolenia:    Obowiązki podmiotów związane z gospodarką odpadami - elektroniczny rejestr BDO, ewidencja odpadów i sprawozdawczość Szkolenie przeznaczone dla pracowników: urzędów i przedsiebiorstw Termin I : 28.02.2020         Miejsce:&n [ ... ]

SzkoleniaSprawdź
Pozostałe szkolenia

dla administracji

„Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego"

Nazwa szkolenia:   

Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego" - szkolenie on-line

Szkolenie przeznaczone dla pracowników:  Urzędów miast, dział rewitalizacji
Termin:  01.03.2021         Miejsce:  on-line     cena: 395zł (netto/brutto)
Załączniki:
Pobierz plik (Ustawa o rewitaliacji.pdf)Ustawa o rewitaliacji.pdf[ ]1058 kB

Czytaj więcej: „Ustawa o rewitalizacji, w zakresie przyznawania lokali zamiennych, w powiązaniu z przepisami...

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

Urzędów Gmin, Urzędów Miast

Nazwa szkolenia:

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów,      mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Termin: 3-5 lipca 2019            Miejsce: Jastrzębia Góra           Cena: 1 149 zł

Szczegółowy program szkolenia:

DZIEŃ 1

 1. Omówienie zmienionych i nowych pojęć ustawowych.
 2. Powstanie stosunku najmu:
  • Warunki ubiegania się o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu i najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  • Wyjaśnienie pojęcia „zamieszkiwanie” stosowanego np. przy: ubieganiu się o najem lokalu, wypowiedzeniu najmu z tytułu niezamieszkiwania czy też przy wstąpieniu w najem po śmierci najemcy.
 1. Pozbawienie lokatora tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego przez właściciela:
  • Wypowiedzenie (w tym m.in. nadmetraż, miejscowość pobliska, zaległości w opłatach za dostawę mediów w przypadku gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą).
  • Negocjacje w zakresie rozwiązania stosunku prawnego.
  • Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

DZIEŃ 2

 1. Najem socjalny lokalu na podstawie prawomocnego wyroku sądowego:
  • Skuteczność oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny, pouczenie o uprawnieniu do wytoczenia powództwa o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
  • Przedłużenia umów najmu socjalnego.
 1. Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z prawomocnym wyrokiem sądowym:
  • Wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu.
  • Możliwość zawarcia nowej umowy itp.
  • Nowa interpretacja art. 1046 par.4 KPC.
 1. Sprawy związane z:
  • Ulepszeniami.
  • Lokalami zamiennymi: na czas koniecznej naprawy, w związku z koniecznością rozbiórki czy remontu budynku, z tytułu nadmetrażu czy planowanej sprzedaży (w tym: interpretacja definicji).
  • Przedawnieniem roszczeń.
  • Weryfikacją przez wynajmującego dochodów najemców oraz członków ich rodzin i w zależności od ich wysokości (przy ustalonych przez wynajmującego progach dochodowych) określenie wysokości czynszu w odniesieniu do umów najmu zawartych po wejściu w życie ustawy.
  • Nowymi formami dokumentowania wysokości osiąganych dochodów w gospodarstwie domowym, tj. deklaracji o ich wysokości i oświadczenia o stanie majątkowym zwłaszcza, że mają one być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

DZIEŃ 3

 1. Omówienie spraw dotyczących najmu lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.:
  • Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków.
  • Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat.
  • Inne sprawy: np. korespondencja.
 1. Omówienie spraw uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym:
  • Tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz po tej dacie, usunięcie ruchomości itp.
  • Problematyka związana z żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.
 1. Zmiany w uchwałach dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:
  • Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
  • Zasady przyznawania lokali na realizacje zadań, których mowa w art. 4 ust. 2b.
  • Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni powyżej 80 m2.
  • Weryfikacja spełnienia przez najemców kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia od uczestnika zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, nocleg i wyżywienie w pokojach 2-3 osobowych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Nazwa szkolenia:   

Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: 
administracji publicznej
szczególnie: Kadry kierowniczej 
 

Termin I:  26.10.2018                         Miejsce: Łódź                    Cena: 429zł

Termin II:  16.11.2018                        Miejsce: Warszawa           Cena: 429zł

Termin III:  20.11.2018                      Miejsce: Częstochowa       Cena: 429zł

Termin IV:  14.12.2018                      Miejsce: Wrocław              Cena: 429zł

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Motywwoanie pracowników .pdf)Motywwoanie pracowników .pdf[ ]1018 kB

Czytaj więcej: Motywowanie pracowników jako element Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kodeks Postępowania Administracyjnego - nowe zasady, zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

administracji publicznej, administracji samorządowej, oświaty, Urzędów Pracy, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Ośrodków Pomocy Społecznej, przedsiębiorstw, innych

Nazwa szkolenia:

Kodeks Postępowania Administracyjnego - nowe zasady,            zasady zmodyfikowane, nowelizacja KPA

Termin I: 19 listopada 2018           Miejsce: Kraków           Cena: 449 zł brutto

Termin II: 7 grudnia 2018           Miejsce: Toruń           Cena: 449 zł brutto

Cena przy zapisie trzech osób: 1 257 zł (tylko 419 zł brutto od osoby!)

Istnieje możliwość doliczenia do kosztów szkolenia / faktury                                    noclegu w dniu poprzedzającym szkolenie.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 09:00-15:00

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania/przedmiot postępowania administracyjnego
 • Pojęcie "sprawy administracyjnej"
 • Pojęcie " organu administracji publicznej"
 • Zasady postępowania administracyjnego. Rozszerzone obowiązki organu administracji publicznej w realizacji zasad ogólnych po nowelizacji kodeksu.

Nowe zasady:

 • Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony (przyjazna interpretacja przepisów)
 • Zasada proporcjonalności, bezstronności, równego traktowania
 • Zasada pewności prawa
 • Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

Zasady zmodyfikowane:

 • Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • Zasada dwuinstancyjności
 • Zasada trwałości decyzji
 • pojęcia: osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
 • przedstawiciel strony, pełnomocnik strony. Pełnomocnik „zagraniczny” dla stron spoza krajów UE.
 • terminy załatwienia sprawy
 • wszczęcie postępowania
 1. Strona postępowania administracyjnego
 1. Załatwianie spraw administracyjnych

-        z urzędu

-        na żądanie strony

-        odmowa wszczęcia postępowania

 • przedłużenie postępowania w świetle znowelizowanego art. 36 kodeksu

K.p.a. po nowelizacji

 • Instytucja ponaglenia. Postępowanie w sprawie ponaglenia. Obowiązki organów administracji publicznej w związku z wniesieniem ponaglenia.
 • Rozszerzona odpowiedzialność urzędników za bezczynność/przewlekłość            (art. 38 k.p.a.)
 • Ponaglenie a skarga na bezczynność/przewlekłość do sądu administracyjnego.
 • Doręczenie
 1. Doręczenia

-        właściwe

-        zastępcze

-        konkludentne

 • Doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenia                          na elektroniczną skrzynkę podawczą w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny
 • Publiczne formy komunikacji ze stroną (obwieszczenie, forma zwyczajowa, bip)

k.p.a. po nowelizacji:

 • Modyfikacja i rozszerzenie dotychczasowej regulacji. Publiczne obwieszczenie w przypadku wielości stron postępowania.( art. 49 w nowym brzmieniu, nowy przepis – art. 49a k.p.a)
 • Fikcja doręczenia
 • Doręczenie zagraniczne
 • Konsekwencje wadliwego doręczenia bądź niedoręczenia w ogóle.
  • ustawowe sposoby wezwania
  • elementy wezwania
  • konsekwencje nieuczynienia zadość wezwaniu organu przez jego adresata
  • Obliczanie terminów
 1. Wezwania
 1. Terminy

K.p.a. po nowelizacji: doprecyzowanie dotychczasowej regulacji (termin liczone              w latach, sobota jako dzień wolny od pracy)

 • Uchybienie terminu. Przesłanki przywrócenia terminu.
 • Wszczęcie postępowania
 1. Postępowanie

-        Z urzędu/na wniosek

 • Braki podania i konsekwencje ich nieuzupełnienia. Tryb uzupełniania braków podania. Pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 k.p.a. po nowelizacji)
 • Uwierzytelnianie kopii dokumentów na wniosek strony (art. 76a §2b).
 • Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z nim przez stronę.

K.p.a. po nowelizacji

 • Wskazanie stronie niespełnionych lub niewykazanych przesłanek od niej zależnych (art.79a k.p.a.)
 • Rozstrzyganie na korzyść strony wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy (k.p.a. po nowelizacji - art.81a)
 • Przekazanie podania wniesionego do organu niewłaściwego
  • Co może być dowodem w postępowaniu administracyjnym
 1. Dowody

-        Dokumenty – urzędowe/prywatne

-        Dowód ze świadków

-        Dowód z opinii biegłego

 • Środki przymusu wobec świadka/biegłego/strony
 • Obowiązki organu w zakresie postępowania dowodowego
 1. Współpraca między organami administracji publicznej

Nowelizacja k.p.a.:

 • Posiedzenie w trybie współdziałania – uzgodnienia między organami.
 • Nowe k.p.a. - Współpraca z europejskimi organami administracji
 • Zawieszenie z urzędu/na wniosek strony
 • Zawieszenie obligatoryjne/fakultatywne
 • Przesłanki zawieszenia i odwieszenia postępowania administracyjnego
 1. Zawieszenie postępowania administracyjnego

-        Pojęcie „zagadnienia wstępnego”

 • Obowiązki organu w trakcie zawieszenia postępowania administracyjnego
 • Instytucja mediacji administracyjnej
 • Znowelizowana instytucja ugody administracyjnej
 • Postępowanie uproszczone
 • Milczące załatwienie sprawy
  • Elementy składowe decyzji po nowelizacji k.p.a.
  • Sprostowanie, uzupełnienie braków decyzji
  • Decyzja a postanowienie.
  • Zwyczajne środki zaskarżenia – odwołanie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, zażalenie.
 1. Nowelizacja k.p.a. – nowe tryby:
 1. Decyzja
 1. Środki zaskarżenia

K.p.a. po nowelizacji:

 • Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania. Pouczenie. Konsekwencje            dla strony.
 • Ograniczenie możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych - wg art. 138 §2 k.p.a..
 • Postępowanie wyjaśniające przed organem odwoławczym na wniosek strony (art.136 §2 – 4 k.p.a.)
 • Obowiązek wskazania organowi I instancji właściwej interpretacji przepisów prawa (art. 138 §2 a k.p.a.)
 • Zaskarżenie decyzji kasatoryjnej do sądu administracyjnego - instytucja sprzeciwu. Przyspieszony i uproszczony tryb rozpoznania sprzeciwu przez sąd administracyjny. Ograniczenie zaskarżalności wyroku sądu administracyjnego.
 • Zmiany w zakresie instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Likwidacja dwuinstancyjności postępowania w niektórych kategoriach spraw.
 1. Nadzwyczajne środki zaskarżenia: Wznowienie postępowania, zmiana/uchylenie decyzji ostatecznej, stwierdzenie nieważności decyzji.
 2. Administracyjne kary pieniężne

 

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN


Cena szkolenia zawiera: cena udział w zajęciach dydaktycznych, materiały do zajęć (skrypt szkoleniowy, zeszyt, długopis), serwis kawowy podczas zajęć, obiad.

Istnieje możliwość doliczenia do faktury kosztów przejazdu na szkolenie.

Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Nazwa szkolenia:   Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

Szkolenie przeznaczone dla pracowników: UMiG, MOPS, PCPR, instytucji pomocy społecznej
szczególnie: psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników socjalnych, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej.
Termin I:  30.10.2018          Miejsce:  Łódź     cena: 429zł
Termin II:  29.11.2018          Miejsce:  Kraków   cena: 429zł
Załączniki:
Pobierz plik (Trening naw. umiej. z pacj. uzal. .pdf)Trening naw. umiej. z pacj. uzal. .pdf[ ]933 kB

Czytaj więcej: Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym